There are many health promoting bacteria present in our bodies.
وجود دارد بسیاری از ارتقاء دهنده سلامت باکتری های موجود در بدن ما.
However, there are some of the harmful types, that are responsible for intestinal infections.
با این حال ، برخی از انواع مضر است ، که مسئول عفونتهای روده ای وجود دارد.
Let's first understand what is an intestinal infection, before we read about intestinal infection symptoms.
اجازه دهید 1 درک عفونت روده ای است ، قبل از خواندن علائم مربوط به عفونت های روده ای.

What is Intestinal Infection?
عفونت روده ای است چه؟
An intestinal infection is an infection, that is caused by bacteria, virus, yeast, fungus, mold, intestinal parasites or poor personal hygiene.
عفونت های روده ای عفونت می شود ، یعنی ناشی از باکتری ، ویروس ، مخمر ، قارچ ، قارچ انگل های روده ای و یا فقیر بهداشت شخصی.
These organisms create havoc in the gastrointestinal tract of humans.
این ارگانیسم ها ایجاد خرابی در دستگاه گوارش انسان.
The organisms can be collectively referred to as pathogens.
موجودات را می توان در مجموع به عنوان پاتوژن می گویند.
These pathogens infect the intestines and urinary tracts more than any other part of the body.
این پاتوژن آلوده روده ها و قطعات ادرار بیشتر از هر بخش دیگری از بدن است.
An intestinal bacterial infection can also be life threatening.
عفونت های روده ای باکتریایی همچنین می تواند تهدید کننده حیات باشد.
The threat depends on the type of bacteria, which has caused the intestinal infection.
خطر بستگی به نوع باکتری است که باعث عفونت های روده ای.
If intestinal infection is intestinal yeast infection, then it is often not observed till the yeast starts converting to fungi.
اگر عفونت روده ای است عفونت قارچی روده ، سپس آن را اغلب مشاهده نشد تا مخمر شروع می شود تبدیل به قارچ.
There are many reasons why the yeast converts into fungi.
دلایل بسیاری همین دلیل تبدیل به قارچ مخمر وجود دارد.
One of the reasons is intestinal infection antibiotics.
یکی از دلایل آنتی بیوتیک عفونت های روده ای می باشد.
If the person consumes a lot of antibiotics, along with poor dietary habits, it gives the yeast a conducive environment to convert into fungi.
اگر فرد مصرف مقدار زیادی از آنتی بیوتیک ها ، همراه با عادات بد غذایی ، آن را می دهد مخمر محیط مساعد برای تبدیل به قارچ.
For more information, refer to intestinal parasites in humans .
برای اطلاعات بیشتر ، مراجعه به انگل های روده ای در انسان ها .

Causes of Intestinal Infection
علل عفونت روده ای
More often than not the cause of intestinal infection, is the food that we eat.
بیشتر از نه علت عفونت های روده ای ، مواد غذایی است که ما را بخورند.
If food is not handled well, there are chances that it will get affected with bacteria.
اگر غذا گرفتیم خوب نیست ، شانس هستند که آن را دریافت خواهید با باکتری ها آسیب دیده وجود دارد.
If food is left open in the sun, it can become a breeding ground for bacteria.
اگر مواد غذایی باز است در آفتاب سمت چپ ، می تواند تبدیل به یک زمین برای پرورش باکتری است.
Bacteria, like cholera bacterium, breed in unhealthy, unhygienic living conditions.
باکتری ها مانند باکتری وبا ، در نژاد ناسالم ، شرایط unhygienic زنده است.
If you are a shellfish eater and if the shellfish is not cooked thoroughly, then be sure that you have accorded a grand welcome to these pathogens in your body.
اگر شما خوار و اگر صدف حلزون صدف دار است که کاملا پخته نشده ، پس مطمئن شوید که شما بزرگ خوش آمدید به این پاتوژن در بدن خود را بهآنها خواهد بود.

Intestinal Infection Symptoms
علائم عفونت روده ای
Find the intestinal infection symptoms below.
مشاهده علایم عفونت های روده ای زیر وارد نمایید.

 • <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Abdominal Cramps : More often than not abdominal cramps are caused by bacteria.
  گرفتگی عضلات شکم : بیشتر از گرفتگی عضلات شکمی نیست باکتری باعث ایجاد شده توسط.
  Often these cramps can become severe and last for about 3 to 4 minutes.
  اغلب این گرفتگی می تواند شدید و برای آخرین بار حدود 3 تا 4 دقیقه.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Nausea : This is one of the most common of intestinal infection symptoms.
  تهوع : این نشانه ها یکی از شایع ترین عفونت روده.
  The person experiences an aversion to even his most loved food.
  تجربه فرد نفرت خود را حتی به مواد غذایی بیشتر دوست داشتم.
  If nausea and food aversion continues for a very long period of time it is necessary that a health care professional is consulted.
  اگر تهوع و نفرت غذا ادامه می دهد برای مدت بسیار طولانی در زمانی که لازم است که بهداشت حرفه ای مراقبت مشورت قرار گیرد.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Diarrhea : Very often, the pathogens present in the intestinal tract cause diarrhea .
  اسهال : در اغلب موارد ، پاتوژن های موجود در دستگاه گوارش و روده باعث اسهال .
  Diarrhea can cause dehydration, therefore do not overlook this particular intestinal infection symptom.
  اسهال می تواند باعث کم آبی بدن ، در نتیجه این کار به ویژه علائم عفونت روده ای چشم پوشی نیست.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Loss of Appetite : There are many reasons, which can cause loss of appetite and intestinal infection symptom is one of them.
  از دست دادن اشتها : علائم وجود دارد بسیاری از دلایل ، که با عفونت می تواند باعث از دست دادن اشتها و روده آنها یکی از.
  You will have to speak to your physician to know what is the cause of the loss of appetite in your case.
  شما باید برای صحبت با پزشک خود به دانستن علت از دست دادن اشتها در مورد شما چه است.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Abdominal Pain : Intestinal infection can cause abdominal pain.
  درد شکم : عفونت روده می تواند سبب درد شکم شوند.
  If you have been suffering from abdominal pain consistently for a prolonged period of time, then you should not waste any time and get yourself checked by a health care professional.
  اگر شما دچار درد شکم به طور مداوم برای مدت طولانی از زمان ، پس شما باید هر زمان زباله نیست و دریافت توسط خودتان مراقبت های بهداشتی حرفه ای بررسی می شود.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Constipation : If the intestinal infection is due to parasites, it can cause constipation .
  یبوست : اگر عفونت روده به دلیل انگل ، از آن می تواند باعث یبوست .
  There are some worms, which are large enough to block the intestinal system.
  برخی از کرم ها ، که به اندازه کافی بزرگ را مسدود سیستم روده ای وجود دارد.
  Severe infection in the intestine can make bowel movement very difficult.
  عفونت های شدید در روده می تواند حرکت روده بسیار دشوار ساخت.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Irritable Bowel Syndrome : Parasites attach themselves to the intestinal wall by digging into the lining.
  سندرم روده تحریک پذیر : انگلها خود ضمیمه به دیواره روده توسط حفر را به آستر.
  This can give rise to an irritable bowel syndrome .
  این می تواند افزایش دهد به سندرم روده تحریک پذیر .
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Sleep Disorders : Very few people know that an intestinal infection can cause sleep disorders .
  اختلالات خواب : چند خیلی از مردم می دانند که عفونت روده می تواند باعث اختلال در خواب .
  The infection causes irritation and the person finds it difficult to sleep.
  عفونت باعث تحریک و فرد را دشوار میبیند به خواب.
  When the person is sleeping the body tries to eliminate the toxins from the liver, but the parasites make this task difficult.
  هنگامی که فرد خواب است سعی می کند بدن برای از بین بردن مواد سمی از کبد ، اما انگل کردن این کار دشوار است.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Impaired Immune System : The pathogens present in the body draw out all the nutrients and thereby, impair the immune system , which also many a times, leads to anemia .
  اختلال در سیستم ایمنی بدن : پاتوژن موجود در بدن بیرون کشیدن از تمام مواد مغذی و در نتیجه آن ، مختل سیستم ایمنی بدن ، که همچنین بسیاری از زمان ها ، منجر به کم خونی .<LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Teeth Grinding : It is caused due to waste released by the pathogens and toxins present in the body.
  دندان سنگزنی : این ناشی از زباله های بدن منتشر شده توسط پاتوژن ها و سموم موجود در.
  Teeth grinding happens only at night and is also known as bruxism or gnashing of teeth.
  دندان های آسیاب اتفاق می افتد فقط در شب و همچنین به عنوان bruxism یا gnashing دندان شناخته شده است.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Depression : Among various reasons, which can cause depression , intestinal yeast infection is one of them.
  افسردگی : به دلایل مختلف از جمله ، که می تواند باعث افسردگی ، عفونت قارچی روده آنها یکی از.<LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Headaches : This is an intestinal yeast infection symptom.
  سردرد : این علامت است روده عفونت مخمر.
  If you have been having frequents headaches, do not waste any time.
  اگر شما با داشتن frequents سردرد ، انجام هر زمان زباله نیست.
  Get it checked by your health care professional.
  دریافت آن مراقبت های بهداشتی خود را بررسی حرفه ای است.
  <LI style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl">
  Skin Rashes : Skin rash along with itching and burning are also caused due to an intestinal infection.
  بثورات پوستی : راش پوستی همراه با خارش و سوزش نیز ناشی از عفونت های روده ای.
 • Sinus : Did you ever think that sinusitis can be caused due to an infection in the intestines?
  سینوس : آیا تا کنون فکر می کنم که سینوزیت می تواند ناشی از عفونت در روده؟
  Indeed, sinus can be caused due to the presence of intestinal pathogens.
  در واقع ، سینوس می تواند ناشی از حضور پاتوژن های روده ای.
Intestinal Infection Treatment
درمان عفونت روده ای
The first step to treat an intestinal infection is to stop eating food outside your home.
اولین قدم برای درمان عفونت های روده ای است برای جلوگیری از خوردن غذا در خارج از خانه شما.
You can try a liquid diet just for a day.
شما می توانید یک رژیم غذایی مایع فقط برای روز امتحان کنید.
When you are on a liquid diet, buttermilk and fresh lime juice should become your staple diet.
هنگامی که شما در رژیم غذایی مایع ، دوغ و آب لیمو تازه هستند باید جزء اصلی رژیم غذایی تبدیل کنید.
Foods which are heavy to digest, should be avoided at any cost, when you are suffering from intestinal infection symptoms.
غذاهای سنگین که به هضم ، باید به هر قیمتی که شما مبتلا به علائم عفونت روده ای اجتناب شود.
It is important that you keep yourself well hydrated, as chances are that you might get dehydrated.
این مهم است که شما خودتان را به خوبی هیدراته ، به عنوان شانس هستند که شما ممکن است دریافت آب از دست داده.
There are many home remedies , which you can make use of for treating intestinal infection like drinking ginger tea, peppermint tea, eating a banana, etc.
بسیاری وجود دارد راه حل های خانه ، جایی که شما می توانید با استفاده از چای را برای درمان عفونت های روده ای مانند زنجبیل نوشیدن چای نعناع ، خوردن موز ، و غیره.

For more information, you can also refer to:
برای اطلاعات بیشتر ، شما همچنین می توانید مراجعه :

To keep an intestinal infection bay, it is important that you maintain good personal hygiene, along with healthy eating habits.
برای حفظ خلیج عفونت های روده ای ، مهم است که شما حفظ بهداشت شخصی خوب ، همراه با عادات غذا خوردن سالم.
In case you notice any intestinal infection symptoms, then do not waste time.
در صورتی که شما متوجه هر علائم عفونت روده ، پس وقت تلف نشد.
Get yourself examined from your physician.
دریافت خود را از پزشک خود مورد بررسی قرار.
It is important to remember that if there is any problem with your digestive system, your health will suffer as it is the intestines, which give the body the required nutrients and form a major part of the functioning of your body.
مهم است به یاد داشته باشید که در صورت هر گونه مشکل با سیستم گوارش شما وجود دارد ، سلامت شما را رنج می برند آن است که روده ها ، که دادن مواد مغذی مورد نیاز بدن و به شکل بخش عمده ای از عملکرد بدن شما.